Aktuality

5. prosince 2018
Karcinom prostaty – jeho včasná diagnostika a léčba

V přednášce budou diskutovány anatomické souvislosti uložení předstojné žlázy, onemocnění ji postihující a četnost výskytu i úmrtnost na rakovinu prostaty, včetně možných příčinných souvislostí jejího vzniku.

Pro dosavadní absenci možnosti prevence vzniku tohoto onemocnění hraje včasná diagnóza tu nejzásadnější roli, protože umožňuje vyléčit onemocnění včas a definitivně. Důležité je však, aby snaha o zásah s cílem onemocnění vyléčit byla činěna u těch mužů, které toto onemocnění ohrožuje na životě a to tehdy, když je reálná (tedy ve stadiu počátečním a nikoliv pokročilém).

Významnou roli při těchto snahách hraje látka produkovaná prostatickou žlázou - prostatický specifický antigen (PSA), jeho význam i protichůdné názory budou zde poměrně podrobně diskutovány. Látka je specifická pro prostatickou žlázu, nikoliv pouze pro nádorové buňky prostaty, nicméně i tak je označována jako nejvýznamnější tzv. marker v celé onkologii. Stejně tak jsou zmíněny i jiné pomocné nádorové markery, které zpřesňují podezření a intenzitu významu dalších diagnostických kroků. Jsou zmíněny screeningové studie s použitím PSA, jejich dopady i úskalí, stejně jako u koho je testovaní smysluplné provádět a kdy je zahájit a kdy zase ukončit. Diskutovány jsou rovněž aspekty a úskalí pouhé observace včetně doporučených postupů Evropské i Americké urologické asociace, protože ne každý karcinom prostaty jeho nositele ohrožuje na životě a existují takové karcinomy prostaty, s nimiž a nikoliv kvůli nim, muž zemře.

Dále je v přednášce diskutována problematika odběru vzorků z prostaty (biopsie), ze kterých patolog může definitivní diagnózu učinit i do jisté míry kontroverzního tématu indikace provádění opakovaných biopsií prostaty i techniky jejího provedení. Dále pak strategie aktivního sledování což neznamená nedělat nic, ale pacienta, u kterého předpokládáme, že je nositelem neagresivního nádoru, pečlivě sledovat a zasáhnout teprve tehdy, když předpokládáme, že dochází k jeho progresi a tak se vyhnout případným komplikacím, kterým by pacient byl vystaven zbytečně. Samozřejmě budou zmíněny i aktivní léčebné postupy s cílem onemocnění definitivně vyléčit.

V komplexním pohledu na toto onemocnění má svoje místo ovšem také pohled na onemocnění ve stadiu, kdy bylo diagnostikováno bohužel příliš pozdě a kdy se již vyléčit nedá. I v tomto stadiu se ale léčit stále dá a možnosti nemalého pokroku zejména posledních let, kterého bylo v této neradostné kapitole dosaženo, budou rovněž krátce zmíněny.


> Stáhnout přednášku

19. října 2018
Symptomy dolních močových cest

Symptomy dolních močových cest (LUTS) jsou také, ale nejenom, jedním z klinických projevů nezhoubného zbytnění prostaty (BPH) a představují tak velmi negativní zásah do kvality života.

Protože symptomy mohou být způsobeny i celou řadou i závažných onemocnění, vždy je třeba provést kvalitní diagnostický postup, který je vyloučí (vyloučení rakoviny prostaty patří k těm prvním, které je třeba vylolučit). Základem je laboratorní vyšetření moči i krve (stanovení PSA a kreatininu), klinické fyzikální vyšetření včetně pohmatového vyšetření prostaty, kvantifikace intenzity a typu příznaků pomocí standardizovaných dotazníků, zobrazovací sonografické vyšetření a dle nálezů eventuálně pak doplnit další včetně funkčního vyšetření (měření průtoku moči nebo v indikovaných případech i kompletní urodynamické vyšetření.

Technologický rozvoj a pokroky farmakoterapie umožnily rozšířit, terapeutické armamentarium, které ještě před pár desítkami let reprezentovala operace anebo nic. Nyní máme k dispozici řadu skupin léků (uvolňujících výtok z močového měchýře, ovlivňující metabolismus prostatické žlázy vedoucí k jejímu zmenšení, léky tlumící zvýšenou aktivitu svaloviny močového měchýře a jsme schopni jejich podání racionálně individuálně volit a případně různým způsobem kombinovat tak, aby léčebný efekt odpovídal individuální potřebě konkrétního pacienta. Operační řešení zůstává poslední možností a má stále svoje jasné a někdy i absolutní indikace (krvácení z prostaty, selhávání ledvin, tvorba kamenů v močovém systému..). Díky technologickému pokroky však existuje řada možností méně invazivních které dnes mají svoje místo v léčbě (laser, termoterapie, použití sterilní páry apod..)


> Stáhnout přednášku

12. srpna 2018
Karcinom prostaty

V přednáškách týkajících se karcinomu prostaty je detailně probrán diagnostický postup, kde vlastní diagnózu učiní patolog na základě vzorků odebraných urologem při biopsii prostaty. Indikací je podezřelé pohmatové vyšetření nebo podezřelá hodnota PSA. Prostatický specifický antigen je specifický pro prostatickou žlázu, a nikoliv pro její karcinom má tedy vysokou senzitivitu ale nízkou specificitu (zvýšení může být způsobeno i jiným stavem). Řada pomocných parametrů diagnostickou indikaci pro biopsii umožňují zpřesnit. Ultrazvukové zobrazovací vyšetření slouží především k navádění biopsie, značný pokrok v této oblasti přineslo multiparametrické zhodnocení vyšetření magnetickou rezonancí. Probrány jsou technické aspekty provedení biopsie včetně přípravy a možných komplikací.


> Stáhnout přednášku

3. června 2018
Radikální prostatektomie

Radikální prostatektomie představuje nejstarší, a přitom nejefektivnější metodu léčby a vyléčení rakoviny prostaty v stadiu ohraničeném na prostatickou žlázu. Poprvé byla provedena před více než 100 lety ale pro časté a vážné průvodní komplikace nebyla příliš oblíbená.
Anatomický přístup k této operaci, poprvé popsán profesorem P.C. Walshem umožnil tyto komplikace minimalizovat, a tak dnes představuje nejvýznamnější metody léčby s kurativním záměrem. V přednášce jsou diskutovány aspekty jejího významu na pokles mortality i v současné době se rozšiřující indikace jejího provádění i u pokročilejších případů


> Stáhnout přednášku

28. března 2018
Metastatický karcinom prostaty

Pro léčbu pokročilého onemocnění (kde jsme již ztratili šanci ho vyléčit) byla po dlouhou dobu k dispozici pouze hormonální léčba a po jejím selhání (dříve či později nevyhnutelném) zbývala již pouze paliace. Teprve nedávno (2004) se do armamentaria léčebných možnosti tzv. kastračně rezistentního karcinom u prostaty dostává opravdu účinná chemoterapie (docetaxel) a během posledního desetiletí je to vpravdě exploze nových léčebných prostředků (cabazitaxel, enzalutamid, abirateron acetát, Radium 223 …). Všechny tyto léky byly však určeny pro léčbu metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, zatímco u metastatického hormonálně stále senzitivního karcinomu jsme na základě údajů „evidence based medicine“ neměli pacientům co podat. Poslední výzkumy vše ukázaly, že nové léky mohou mít svoji jasnou roli i u onemocnění v tomto stadiu, a tak již jsou do oficiálních doporučených postupů odborných společností (kupř Evropské urologické asociace) jako standard při splnění jasně stanovených kritérií zařazeny i abirateron acetát a docetaxel. Budoucnost nepochybně tyto indikace ještě rozšíří a bude hledat a nacházet optimální a racionálně a individuálně indikované kombinace a sekvence dalších možností léčby s cílem prodloužení života pacienta


> Stáhnout přednášku

22. února 2017
Nová metoda léčby zbytnění prostaty využívá sterilní vodní páru
Dalibor Pacík, Urologická klinika FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Výsledky výzkumu zcela nové metody použité v léčbě nezhoubného zbytnění prostaty (BPH) byly hlavním tématem vyzvané přednášky „Convective Water Vapor Energy (WAVE) Ablation for Treatment of LUTS Secondary to BPH: An Update of Ongoing Clinical Studies“? , kterou profesor Dalibor Pacík přednesl na výjezdním zasedání newyorské sekce Americké urologické asociace (které se po 19 letech konalo opět v Praze). Účastníci se mohli seznámit s komplexními a aktuálními informacemi z proběhlých studií o této nové technologii, která je v USA nyní aktuálně již uvedena do klinické praxe.

> Zobrazit celý článek

31. ledna 2017
Rozhovory prof. Pacíka, přednosty urologické kliniky FN Brno:
Rakovina penisu: Je nutný radikální řez?
Inkontinence či močové kameny? Pozor na jeden vitamin

29. září 2016
Zveme Vám na sympozium společnosti GSK s názvem Aktivně po šedesátce. Uskuteční se 20. 10. 2016 na Výstavišti v Českých Budějovicích, sále T2. Pozvánku naleznete zde.

15. červen 2016
Připravili jsme pro Vás další pokračování internetového vzdělávání, tentokrát na téma Funkční poruchy v urologii a možnosti jejich řešení. Odborným garantem je prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., z fakultní nemocnice Brno. Projekt je aktivní v termínu 20.6. - 30.9. a naleznete jej na adrese http://www.preventio.cz/webcast

20. dubna 2016
Připravujeme nový vzdělávací na webcast. Témata budou následující: Erektilní dysfunkce a sexuální dysfunkce v širším slova smyslu při léčbě onemocnění prostaty a možnosti jejich řešení, přednášející: MUDr. Michal Fedorko, FEBU, druhé téma: Symptomy dolních močových cest, prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., přednosta urologické kliniky FN Brno. Předpokládaný termín spuštění: květen 2016.

15. dubna 2016
Onkourologická sekce ČUS ČLS JEP a Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol ve spolupráci se sdružením ambulantních urologů a sekcí rezidentů ČU ČLS JEP pořádá v termínu 27. 5. – 28.5 sympozium Komplexní novinky v urologii.

4. dubna 2016
II. Ostravské neuro-urologické dny se budou konat od 12.5. do 13.5. v Park Inn by Radisson Ostrava. Pořadatelem je sekce SUNU ČUS ČLS JAP. Registrace je možná na: www.jm-agency.cz/ouns2016

25. března 2016
V hotelu Panorama hotel Prague se 14. 4. Uskuteční Pražský urologický seminář. Pořadatelem je Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Čas semináře: 17:00 – 19:00.

5. března 2016
Ve dnech 7 - 8. dubna proběhne XVIII. Moravské urologické sympozium v Karlově Studánce. Pořadatelem je Občanské sdružení Muž 21. Století, a.s., pod záštitou Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

21. února 2016
Letošní Urology week se uskuteční v termínu od 26 do 30 září. Více informací naleznete na www.urologyweek.org. Ve spolupráci se sdružením Europa UOMO CZ www.europauomo.cz připravujeme tiskovou konferenci na toto téma.

19. února 2016
Na základě nově zřízené specializace v medicíně – onkourologie – úspěšně absolvovali  první nadstavbovou atestaci v tomto oboru as. Dr. V. Vít a prof. Dr. Dalibor Pacík, CSc., z Urologické kliniky FN Brno. Spolu s dalšími 7 urology z celé ČR se tak stávají zakladateli tohoto nového oboru a prvními a zatím jedinými reprezentanty této subspecializace v kraji Jihomoravském, Zlínském a kraji Vysočina, kteří umožní další jeho rozšiřování v těchto i dalších regionech.